Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Kulturvärden uppmärksammas inte i byggprocessen

9 oktober 2018
kulturvarde_tvåvånings gammal gård i rött timmer, vita fönsteromfattningar,_mostphotos
Riksantikvarieämbetet har i en rapport kommit fram till att det finns stora brister i hanteringen av kulturvärden i bygglovsprocesser. Konsekvensen kan bli att kulturvärden går förlorade vid ombyggnad. Foto: Mostphotos
En ny rapport från Riksantikvarieämbetet visar att det finns stora brister i hur kulturvärden hanteras i samband med ombyggnader.

Det är Riksantikvarieämbetet som gjort en granskning av bygglovsärenden som kommit fram till att kulturvärden försvinner i byggprocessen.

Systematisk genomgång av bygglovsärenden

Riksantikvarieämbetet har genom intervjuer och systematisk genomgång av mer än hundra bygglovsärenden i 25 kommuner undersökt hur kulturvärden beaktas i byggprocessen.

Syftet med utvärderingen var att undersöka hur och om kulturvärden uppmärksammas och följs upp i bygglovs- och byggprocessen. I detta har det bland annat ingått att undersöka i vilken omfattning en sakkunnig för kontroll av kulturvärden har ingått i ärendet. Även hanteringen av kulturvärden i kontrollplaner har studerats.

Riksantikvarieämbetet kom fram till att det finns stora brister när det gäller hur man hanterar kulturvärden och att kulturvärden riskerar att gå förlorade.

– Resultatet visar att kulturvärdena, i en majoritet av fallen, inte uppmärksammas alls. Det ser värre ut än jag trodde. I de fall då det inledningsvis ställs krav på att kulturvärdena ska bevaras är det påfallande sällan som det följs upp och kontrolleras senare i byggprocessen, säger Jonas Widhe, utvärderare på Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöavdelning, i ett uttalande.

Allt ser inte nattsvart ut

Det är några kommuner som utmärker sig positivt, bland annat Stockholm och Gotland. Det handlar om i vilken omfattning antikvarisk kompetens tillfrågas om att lämna ett utlåtande och att kulturvärden även följs upp och kontrolleras i byggprocessen.

Det är en kombination av flera faktorer som påverkar om kulturvärden uppmärksammas i byggprocessen. Tillgång till antikvarisk kompetens är en viktig faktor. Det är en fördel om sådan kompetens är placerad på olika delar i organisationen och kombineras med en tydlig relation till extern antikvarisk kompetens. Saker som rutiner, checklistor och mallar har en positiv inverkan på hur kulturvärden uppmärksammas och bidrar till att dessa värden följs upp i byggprocessens olika moment.

Plan- och bygglagen reglerar

Det är plan- och bygglagen (PBL) som reglerar hur hänsyn till kulturvärden ska tas i samband med ändring av byggnader. Byggnader ska utformas och placeras med hänsyn till kulturvärdena på platsen. En ändring av en byggnad ska göras varsamt och en byggnad som är särskilt värdefull från kulturhistorisk synpunkt får inte förvanskas.

Nytt uppdrag

Riksantikvarieämbetet har fått ett nytt uppdrag av regeringen att samla och redovisa kunskap om goda exempel på hur kulturhistoriska värden kan integreras och tillvaratas i plan- och byggprocessen.

Syftet med uppdraget är att bidra till att öka kunskaperna om den befintliga bebyggelsens och miljöns kulturvärden och att stärka kompetensen om hur dessa miljöer kan samspela med nybyggnation och samhällets utveckling.

Uppdraget ska genomföras i samarbete med Boverket, Statens centrum för arkitektur och design och Statens konstråd. Inom ramen för uppdraget ska Riksantikvarieämbetet även inhämta och ta tillvara länsstyrelsernas erfarenheter av kulturmiljöarbete.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 29 november 2019.

Fördjupningsmaterial
Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter