Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Nya lagar på plats efter sommaren

16 augusti 2018
lagändringar, solpaneler, byggarbetsplatser
De ändrade lagarna och förordningarna berör allt från solpaneler till arbetsplatsinspektioner. Foto: Mostphotos/montage
Slopat bygglovskrav för solpaneler och utökade arbetsplatsinspektioner. Det är exempel på lagändringar som nu börjat gälla. Ändringarna trädde i kraft under sommaren.

Välkommen tillbaka till jobbet. Och välkommen till en lång rad förändringar av lagar och förordningar som trädde i kraft medan semestern pågick. Vi har sammanställt en del av det som kan vara bra att ha koll på.

Till de mer uppmärksammade nyheterna hör att det sedan den första augusti inte krävs bygglov för solpaneler. De slopade kravet gäller montering av solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form. Installationen måste dock vara enligt gällande detaljplan.

Visar på ett omodernt och stelbent regelverk
Rikard Silverfur

Han välkomar ändringen

En som välkomnar det slopade bygglovet är Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på organisationen Fastighetsägarna. Han har dock en invändning.

silverfur_webb Rikard Silverfur. Foto: Fastighetsägarna

– Vi är generellt för förenklingar. Men att införa undantag efter undantag är inte hållbart i längden. Det visar på ett omodernt och stelbent regelverk där nya undantag behöver införas gång på gång, säger Rikard Silverfur till Svensk Byggtjänst.

Ändringen för solpaneler trädde i kraft den första augusti. Bygglov gäller dock fortfarande för solenergianläggningar på byggnader eller i områden som är särskilt värdefulla från exempelvis kulturhistorisk eller miljömässig synpunkt.

Kontroller av arbetsplatser

Ytterligare en ändring är den som handlar om arbetsplatskontroller. Sedan halvårsskiftet får polisen utökade möjligheter att genomföra inspektioner på arbetsplatser för att se om det finns anställda som inte har rätt att arbeta eller vistas i Sverige.

Ändringen får konsekvenser för arbetsgivare. I lagen ingår nämligen en höjning av den särskilda avgift som ska betalas om man har anställda som saknar rätt att vara i Sverige.

Flera nya bidrag

Bland nyheterna finns också ett antal stöd och bidrag. Till exempel gäller nu en förordning om stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande. Tanken är att främja åtgärder, utveckling och tjänster som bidrar till minskad klimatpåverkan vid produktion av bostäder.

Därutöver införs bland annat bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester. Dessutom finns sedan första juni ett särskilt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till dagvatten och vattenmiljöer.

FAKTA Fem av ändringarna som införts
  1. Redovisning på individnivå: Uppgifter om bland annat ersättningar och skatteavdrag på individnivå redovisas månadsvis i arbetsgivardeklaration i stället för årligen i kontrolluppgift.
  2. Ny lag om ekonomiska föreningar: Förenklingar och minskat antal obligatoriska uppgifter i stadgar, med ändringar som exempelvis berör bostadsrättsföreningar.
  3. Ny kamerabevakningslag: Syftar till att förenkla för exempelvis kommuner att få tillstånd för kamerabevakning på offentliga platser.
  4. Verkställbarhet av bygglov: Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får nu verkställas fyra veckor efter att beslutet kungjorts.
  5. Skaderisker ska redovisas i översiktsplan: Innebär att översiktsplaner ska ha redovisning av risk för skador på byggd miljö och marklovsplikt för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.
Källa: Regeringskansliet
Fördjupningsmaterial
Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter