Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

"Ett ökat industriellt byggande skapar nya typer av jobb"

27 augusti 2018
centerpartiet
Hur blir bostadspolitiken efter valet? Vi har inför årets val bett samtliga riksdagspartier att svara på de viktigaste frågorna som rör dig i byggbranschen. Nu har turen kommit till Centerpartiets bostadspolitiska talesperson Ola Johansson.

Vilka reformer vill ni se för att åter få fart på byggtempot?

– Det råder ett underskott på bostäder i Sverige. Inte minst i de större städerna, men också i små kommuner finns behov av nya bostäder. Därför är det allvarligt att byggtakten nu sjunker. Regeringens subventioner har varit ineffektiva och behöver avvecklas.

Vi vill avskaffa strandskyddet i sin nuvarande form.

–För att motverka bostadsbristen behövs en rad åtgärder som ökar tillgången till bostäder. Vi vill se fortsatta regelförenklingar för att skapa mer flexibilitet genom privat initiativrätt, kortare planprocesser och fler bygglovsbefriade åtgärder. En maxgräns behöver införas när det gäller handläggningstiden för överklaganden och sakägarkretsen minskas. Vi vill också tillåta kommunal försöksverksamhet för att korta och snabba på planprocesserna.


–Vi vill avskaffa strandskyddet i sin nuvarande form. Ett strandskydd behövs i många områden, men inte i hela Sverige. Därför vill vi avskaffa det där det inte behövs för att öka attraktiviteten i exempelvis inlandskommuner med mycket sjöar, och låta kommunerna peka ut skyddsvärda områden i dessa delar av landet. Riksintressen som i dag hindrar bostadsbyggande på många platser behöver ses över.

Bör vi införa marknadshyror?

– Nej men vi behöver ta steg mot en mer marknadsanpassad hyressättning med början i nyproduktion. För att främja rörlighet och investeringar behöver systemet för hyresförhandling reformeras och maktbalansen utjämnas mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägare. För nya bostäder bör en fri hyressättning tillåtas som gäller tills man enas om annat. Hyresgäster ska få avtala med sina värdar att lämna regleringen. Besittningsskyddet ska vara fortsatt starkt, ingen ska behöva flytta mot sin vilja. Skydd ska finnas mot plötsliga hyreshöjningar.

Blandade upplåtelseformer är att eftersträva för social hållbarhet.

Bör det byggas bostäder särskilt för resurssvagare grupper, så kallat social housing?

–Nej, men Sverige behöver en social bostadspolitik som kan möta det utanförskap som riskerar att bli allt allvarligare. Vi tror inte på idén att bygga hela bostadsområden i detta syfte, det finns många dåliga exempel på detta i andra länder. Däremot kan det finnas anledning att inom ett bostadsbestånd reservera enskilda lägenheter för människor som annars skulle ha det svårt att finna en bostad. Blandade upplåtelseformer är att eftersträva för social hållbarhet.

Hur ser ni på idén om särskilt stöd för bosparande eller startlån för att hjälpa unga in på bostadsmarknaden?

–Centerpartiet har lyft att man bör se över möjligheten att införa ett riktat bosparande för unga, i syfte att ge incitament för fler att tidigare i livet sätta undan en del av lönen för framtida investeringar i en bostad. För att ett sådant system ska vara effektivt är det viktigt att ett sådant bosparande riktas till unga som annars har mindre gynnsamma ekonomiska förutsättningar att finansiera sitt framtida boende.

Vi vill att blocköverskridande bostadssamtal kommer igång så snart som möjligt efter valet.

Vad händer med ränteavdragen för lån om ditt parti får bestämma?

–Ränteavdragen behöver ses över. Men att trappa ner ränteavdragen utan att samtidigt göra ytterligare reformer får allvarliga konsekvenser. I synnerhet när så många hushåll är högt belånade. Vi vill att blocköverskridande bostadssamtal kommer igång så snart som möjligt efter valet. Det är nödvändigt för att skapa långsiktiga förutsättningar, både för bostadsbranschen och för hushållen. Det är viktigt att skapa långsiktighet och se till så att alla vet vilka spelregler som gäller. Att köpa en bostad är en stor investering, för de flesta den största investering man gör i livet, och då behöver man också känna trygghet.

Vad händer med reavinstskatten om ditt parti får bestämma?

– Reavinstskatten behöver finnas med i en blocköverskridande överenskommelse. Den är en del av de flyttskatter som är för höga i Sverige, och som leder till bristande rörlighet på bostadsmarknaden och gör så att många drar sig för att byta bostad, trots att de skulle behöva. Reavinstskatten och ränteavdragen påverkar väldigt tydligt hushållens ekonomi och människors vardag.

Vi ser många möjligheter med ett ökat industriellt byggande skapa nya typer av jobb inom byggsektorn.

Hur vill ni lösa utmaningen med kompetensförsörjning i byggsektorn?

– Vi ser i dag att bristyrkena blir fler samtidigt som många, inte minst människor som kommit till Sverige från andra länder, har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Här gäller det att hitta sätt att vägleda människor så att de kan få den utbildning som krävs. Yrkesinriktad SFI är ett bra exempel. Kommuner och regioner behöver också aktivt arbeta för att se till så att man kan erbjuda yrkesutbildningar och vuxenutbildningar som motsvarar de behov som finns. Naturligtvis ska det ske i samarbete och dialog med branschen. Vi ser många möjligheter med ett ökat industriellt byggande skapa nya typer av jobb inom byggsektorn

Ser ni några politiska reformer som skulle kunna öka graden av digitalisering i byggbranschen?

– Teknikutvecklingen går snabbt just nu. Att fortsätta utbyggnaden av digital infrastruktur i hela landet är viktigt för oss. Politiken kan skapa förutsättningar för digitalisering, men branschen har också en viktig roll att spela. Tillgängligheten för näringslivet till olika myndigheters geodata behöver öka, liksom kunskapen om dess användning.

Vilka är de enskilt viktigaste politiska insatserna ni vill göra för att skapa ett hållbart byggande och minska utsläppen från branschen?

– Vi ser stor potential i att använda trä som byggmaterial, och där går utvecklingen snabbt just nu. Men det är också viktigt att cementindustrin vidtar åtgärder för att kraftigt sänka sina utsläpp. Vi ser positivt på en modell där man finner långsiktiga styrmedel för att ställa om byggsektorn, exempelvis genom att ställa tydliga och långsiktiga klimatkrav så att branschen vet vilka spelregler som gäller. Energieffektivisering vid uppvärmning av bostäder, samt elinstallationer av exempelvis belysning har en stor potential.

Vad är det första du skulle göra som bostadsminister?

– Jag skulle bjuda in till blocköverskridande samtal om bostadspolitiken så att vi kan påbörja resan mot en bättre fungerande bostadsmarknad i Sverige. De negativa effekterna av det senast införda amorteringskravet ska omgående analyseras och åtgärdas då det uppenbarligen hindrar många från att köpa sin första bostad.

Ola Johansson, Centerpartiets bostadspolitiska talesperson

ola-johansson
Ola Johansson, Centerpartiet. Foto: Centerpartiet
Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter