Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

”Bostadspolitiken måste helt enkelt reformeras i grunden”

8 augusti 2018
moderaterna
Hur blir bostadspolitiken efter valet? Vi har inför årets val bett samtliga riksdagspartier att svara på de viktigaste frågorna som rör dig i byggbranschen. Så här ser Mats Green, Moderaternas bostadspolitiska talesperson, på bostadsfrågorna.

Vilka reformer vill ni se för att åter få fart på byggtempot?

Det behövs en bred reformagenda för att lösa problemen på bostadsmarknaden. Bostadspolitiken måste helt enkelt reformeras i grunden. Fler nya bostäder behövs, men också skatte- och finansieringsreformer, kortare planprocess samt snabbare och billigare produktion. Vi måste se över såväl bostadsbidrag som bosparsystem, bolånefinansiering och andrahandsuthyrning i ett samlat paket. Dessutom behöver rörligheten i det befintliga beståndet öka och vägen in till det ägda boendet måste bli enklare.

 

Bör vi införa marknadshyror?

Vi vill se en blocköverskridande överenskommelse om bostadsmarknadens funktionssätt, inklusive en ansvarsfull infasning av ett nytt och mindre reglerat hyressättningssystem i hela beståndet.

 

Bör det byggas bostäder särskilt för resurssvagare grupper, så kallat social housing?

Att kunna få tillgång till en bostad med godtagbar standard är något alla ska ha möjlighet till, men social housing är inte rätt väg att gå. Istället måste bostadspolitikens fokus ligga på att få till snabbare planprocesser och lägre byggkostnader, i syfte att få ned boendekostnaden generellt.

Alla ska ha möjlighet till en bostad med godtagbar standard
Mats Green (M)

– Sedan finns anledning att diskutera det principiella kring ekonomiska stöd i bostadspolitiken – att eventuella stöd ska riktas till den som bor och inte primärt till de som bygger. Moderaterna vill se över bostadsbidragets konstruktion för att det ska bli mer förutsägbart hur stort bidraget blir beroende på hur mycket man arbetar och tjänar.

 

Hur ser ni på idén om särskilt stöd för bosparande eller startlån för att hjälpa unga in på bostadsmarknaden?

Det är ett betydande problem att det är svårt att komma in på bostadsmarknaden, särskilt i storstäder. Samtidigt är hushållens ökade skuldsättning ett stabilitetsproblem som behöver hanteras. En blocköverskridande överenskommelse behöver hantera båda dessa utmaningar. I dagsläget har vi inga förslag på att särskilt subventionera ungas lån eller sparande.

 

Vad händer med ränteavdragen för lån om ditt parti får bestämma?

Ränteavdragen är en naturlig del av vårt skattesystem. Om man betalar skatt på vinsten är det normala i vårt system att man också får göra avdrag för kostnader. Hur höga nivåerna kan alltid diskuteras, men att det finns avdragsmöjligheter för räntor är rimligt.

 

Vad händer med reavinstskatten om ditt parti får bestämma?

Vi vill se över reavinstskatten för att underlätta rörligheten på bostadsmarknaden. I ett första steg vill vi ta bort taket för uppskov och sänka uppskovsräntan till 1,05 procent.

 

Hur vill ni lösa utmaningen med kompetensförsörjning i byggsektorn?

Den generella kompetensbristen löses på lång sikt genom att vi främjar det livslånga lärandet och skapar incitament för människor att fortbilda och omskola sig mitt i livet, till exempel på yrkeshögskolan. Vi vill även skapa fler vägar till ingenjörsutbildningar genom en satsning på det tekniska basåret. För att lösa den akuta kompetensbristen föreslår vi talangvisum för högkvalificerad arbetskraft.

 

Ser ni några politiska reformer som skulle kunna öka graden av digitalisering i byggbranschen?

Vi föreslår en satsning på 130 miljoner kronor till Lantmäteriet för att frigöra mer av deras geodata. Öppna data är viktigt för att främja tillväxt och innovation i branschen. Vi vill även att alla myndigheter ska arbeta strategiskt för mer öppna data. 

Öppna data är viktiga för att främja tillväxt och innovation i branschen
Mats Green (M)

 

Vilka är de enskilt viktigaste politiska insatserna ni vill göra för att skapa ett hållbart byggande och minska utsläppen från branschen?

Det mest hållbara byggandet är det som ger bostäder som kan stå i hundratals år. Det är hållbart såväl ur miljö- och klimatmässig synvinkel som ur ett ekonomiskt perspektiv. I ett sådant arbete måste hela livscykelperspektivet räknas in – allt ifrån materialval till transporter, energiförbrukning, klimatanpassning och husets livslängd till dess att det rivs.

Det mest hållbara byggandet är det som ger bostäder som kan stå i hundratals år.
Mats Green (M)

– Samtidigt pågår ett enormt hållbarhetsarbete i branschen, ett resultat både av entreprenörs- och innovationskap och av att kunderna till exempelvis nya bostäder ställer allt högre krav på ett hållbart boende. Offentliga aktörer har ett stort ansvar i att formulera upphandlingar så att konkurrensen främjas. Ju fler aktörer som konkurrerar om ett projekt, desto bättre kan resultatet bli för såväl klimatet som för ekonomin.

 

Vad är det första du skulle göra som bostadsminister?

Jag skulle se till att det genomförs genomgripande regelförenklingar i lagstiftningen kring plan- och byggprocessen så att fler bostäder kan byggas betydligt snabbare, på fler platser och till lägre produktionskostnad än idag. Jag skulle också se till att vägarna in till det ägda boendet blir betydligt fler och att en större andel ägt boende införs i våra utanförskapsområden.

Mats Green, Moderaternas bostadspolitiska talesperson

mats_green
Mats Green, Moderaterna. Foto: Sveriges riksdag
Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter