Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

"Bostaden är en social rättighet"

15 augusti 2018
val_vansterpartiet
Hur blir bostadspolitiken efter valet? Vi har inför årets val bett samtliga riksdagspartier att svara på de viktigaste frågorna som rör dig i byggbranschen. Här är svaren från Vänsterpartiet med bostadspolitiska talespersonen Nooshi Dadgostar i spetsen.

Vilka reformer vill ni se för att åter få fart på byggtempot?

Att byggtemport nu sjunker, trots att det råder bostadsbrist i en majoritet av landets kommuner, visar tydligt att marknaden inte förmår att bygga de bostäder som behövs: hyresrätter med rimliga hyror. För att åter få fart på byggtempot och bygga de bostäder som folk efterfrågar måste staten ta ett större ansvar, framförallt vad gäller finansieringen. Vi vill därför utöka investeringsstödet, förstärka byggbonusen och införa statliga topplån till företag som bygger hyresrätter. Det gör det möjligt att hålla uppe en hög byggtakt, även under en sämre konjunktur.

 

Marknadshyror leder till högre hyror, ökade klyftor och tvingar folk att flytta från sina hem
Nooshi Dadgostar

 

Bör vi införa marknadshyror?

Nej. Marknadshyror leder till högre hyror, ökade klyftor och tvingar folk att flytta från sina hem. Vänsterpartiet värnar dagens hyressättningssystem där parterna på hyresmarknaden förhandlar om hyran enligt bruksvärdesprincipen. Det finns ingen anledning att överge ett fungerade system som ger stabila vinster åt företagen samtidigt som hyresgästerna får trygghet och inflytande.

 

Bör det byggas bostäder särskilt för resurssvagare grupper, så kallat social housing?

Nej. Vänsterpartiet vill inte ha särskilda bostäder för människor med sämre ekonomi. Det är stigmatiserande för hyresgästen och öppnar upp för marknadshyror i det övriga hyresrättsbeståndet. Vi anser att bostaden är en social rättighet och bostadspolitiken en grundläggande del av den generella välfärdspolitiken. Vi vill inte ha särlösningar för vissa grupper. Vi behöver istället bygga bostäder som alla har råd med. Det kräver ett större statligt ansvar, i synnerhet vad gäller finansieringen.

 

Hur ser ni på idén om särskilt stöd för bosparande eller startlån för att hjälpa unga in på bostadsmarknaden?

Vänsterpartiet anser inte att det är rätt väg att gå för att hjälpa unga in på bostadsmarknaden. Ett särskilt stöd för bosparande skulle främst gynna unga som har föräldrar som har råd att spara stora summor under barnets uppväxt. Ett startlån skulle bidra till att ytterligare öka skuldsättningen bland befolkningen. Vi ser hellre att samhället gemensamt tar ansvar för att bygga hyresrätter med rimliga hyror.

 

Vad händer med ränteavdragen för lån om ditt parti får bestämma?

För att hålla tillbaka boprisutvecklingen och därmed minska skuldsättningen är det viktigt att trappa ned ränteavdragen. Vi vill trappa ned ränteavdraget med 1-2 procentenheter per år under 5 år och införa ett tak på hur mycket man får dra av.

 

Vad händer med reavinstskatten om ditt parti får bestämma?

Vi har inga planer på att ändra reavinstbeskattningen av bostäder. Personer som äger sitt boende har idag mycket förmånliga villkor. De kan göra ränteavdrag, ROT-avdrag och betalar ingen fastighetsskatt. Vi anser att det är fullt rimligt att de betalar skatt på den vinst de gör på sitt boende vid försäljning.

 

Hur vill ni lösa utmaningen med kompetensförsörjning i byggsektorn?

För det första vill vi få fler ungdomar att välja gymnasieskolans yrkesprogram inriktat på byggsektorn. Vi vill därför bland annat att yrkesprogrammen ska ge högskolebehörighet, att det avsätts statliga medel för informationskampanjer i grundskolan i syfte att få fler unga att välja yrkesprogram med inriktning mot byggbranschen och att kvaliteten på yrkesprogrammen höjs.

För det andra vill vi få fler kvinnor att välja byggbranschen. Vi vill därför bland annat ge Diskrimineringsombudsmannen ett särskilt uppdrag att, tillsammans med parterna, se över och förändra attityder och värderingar inom byggbranschen i syfte att motverka diskriminering av kvinnor.

För det tredje vill vi skapa fler vägar in i byggbranschen. Vi vill därför bygga ut yrkesvux, arbetsmarknadsutbildningar och yrkeshögskolan med inriktning på byggbranschen.

 

Ser ni några politiska reformer som skulle kunna öka graden av digitalisering i byggbranschen?

Enligt en undersökning från Tillväxtverket är byggbranschen sämst på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. För att öka graden av digitalisering i byggbranschen behöver staten bidra med stöd och forskning. Projektet ”Uppkopplad arbetsplats”, inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, är ett bra exempel på detta. Vi ser gärna mer av sådana satsningar i syfte att effektivisera svensk byggsektor. 

 

Vilka är de enskilt viktigaste politiska insatserna ni vill göra för att skapa ett hållbart byggande och minska utsläppen från branschen.

Idag sker den största delen av klimatpåverkan under nybyggnation. För att skapa ett mer hållbart byggande vill Vänsterpartiet göra tre saker. För det första behöver vi minska energianvändningen under byggprocessen genom att ställa strängare krav på energianvändning vid nybyggnation.

För det andra behöver vi bygga mer i trä. Ur ett klimatperspektiv finns det stora fördelar med att bygga i trä, både för att det ersätter cement och för att det binder kol långsiktigt. Byggandet av trä innebär också att byggprocessen snabbas upp, exempelvis genom industriellt byggande i trä.

För det tredje behöver staten driva på för ett hållbart byggande med förändrade byggregler, ekonomiska styrmedel och kunskapshöjande initiativ såsom forskning och utveckling. Staten kan komma behöva ta på sig en del av kostnaderna för omställningen, framförallt genom att öka stödet till samhällsekonomiskt viktiga byggprojekt.

 

Vad är det första du skulle göra som bostadsminister?

Sänka hyrorna i nyproduktion genom Vänsterhyror. Därmed skulle fler ha råd att bo i en nyproducerad hyresrätt. Vänsterhyror innebär att hyrorna baseras på låneräntan istället för den kalkylränta som man normalt sätter hyrorna utifrån. Den lägre hyran gäller under tio år för att sedan omförhandlas. Modellen har utvecklats av det allmännyttiga bostadsbolaget Örebrobostäder och har gett goda resultat lokalt.

Vänsterpartiet och Noshi Dadgostar, bostadspolitisk talesperson

Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet
Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet. Foto: Vänsterpartiet
Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter