Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

”Att öka trähusbyggandet är en viktig ambition”

6 augusti 2018
socialdemokraterna
Hur blir bostadspolitiken efter valet? Vi har inför årets val bett samtliga riksdagspartier att svara på de viktigaste frågorna som rör dig i byggbranschen. Först ut är Socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson Johan Löfstrand.

Vilka reformer vill ni se för att åter få fart på byggtempot?

Vi vill se fler hyresrätter, bra bostäder för äldre, studentbostäder, blandade bostadsområden med både villor, radhus och flerfamiljshus som bryter den växande bostadssegregationen. Den s-ledda regeringen har genomfört ett antal regelförenklingar som gör det lättare att bygga samt infört ett investeringsstöd för att stimulera byggandet av hyreslägenheter med rimliga hyror. Regeringen har också infört en byggbonus för kommuner som tar ansvar för bostadsförsörjningen samt stimulanser för upprustning och renovering.

Bör vi införa marknadshyror?

Nej, vi värnar om den svenska partsmodellen, där hyresgästerna och fastighetsägarna kommer överens om hyrorna. För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Tillgången till bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt.

Bör det byggas bostäder särskilt för resurssvagare grupper, så kallat social housing?

Vi tar direkt avstånd från social housing. Vi anser att generell bostadspolitik är att föredra.

Hur ser ni på idén om särskilt stöd för bosparande eller startlån för att hjälpa unga in på bostadsmarknaden?

Vi vill inte införa ett särskilt stöd för bosparande. Men vi tycker att idén om startlån för unga är ett intressant förslag. Det vill vi titta närmare på.

Vad händer med ränteavdragen för lån om ditt parti får bestämma?

Vi är kritiska till att alliansregeringen ändrade fastighetsskatten utan att samtidigt ändra ränteavdragen vilket starkt bidragit till den obalans som uppstått mellan upplåtelseformerna. Det är viktigt för hushållen med tydliga och långsiktiga regler för boendebeskattningen. Om vi ska genomföra skattereformer på bostadsområdet nästa mandatperiod kräver det ett brett stöd i riksdagen för att skattereglerna ska vara hållbara över tid. Ränteavdragens framtid kan vara en del i detta.

Vad händer med reavinstskatten om ditt parti får bestämma?

Det är rimligt att man betalar skatt när man har gjort en vinst på sin bostad, liksom man gör vinst på andra typer av sparande. Samtidigt är det viktigt att den som köper bostad kan skjuta upp skatten för att finansiera det nya boendet. Därför har regeringen gjort reglerna för att få uppskov med reavinstskatten mer generösa. Dock så kan man notera att när reavinstskatten höjdes 2008 så förändrades inte rörligheten på bostadsmarknaden alls.

Hur vill ni lösa utmaningen med kompetensförsörjning i byggsektorn?

Det har skett stora satsningar på utbildning. Det finns olika typer av anställningar som kombinerar utbildning med praktik. Arbetsmarknadens parter och staten behöver utveckla bättre system för kompetensförsörjning, omställning och rehabilitering på arbetsmarknaden. För att underlätta för yrkesaktiva att utveckla sin kompetens behövs nya modeller för studiefinansiering utvecklas, där såväl den enskilde, arbetsgivaren och staten kan bidra.

Vi måste höja yrkesutbildningens status
Johan Löfstrand (S)

Framför allt handlar det om att höja yrkesutbildningens status. Här är det viktigt att branschorganisationerna och de fackliga organisationerna har ett starkt engagemang och stor påhittighet.

Ser ni några politiska reformer som skulle kunna öka graden av digitalisering i byggbranschen?

Vi har fattat beslut om en proposition, Digitalisering av grundkartor och detaljplaner, eftersom arbetet med att ta fram grundkartor, detaljplaner och planbestämmelser har blivit alltmer digitaliserat. Samtidigt saknas enhetliga standarder för detta arbete, vilket bland annat leder till att möjligheterna att hantera informationsflöden mellan myndigheter och att göra sammanställningar av gällande detaljplaner är bristfälliga. Det är därför angeläget att sådana standarder tas fram.

Vilka är de enskilt viktigaste politiska insatserna ni vill göra för att skapa ett hållbart byggande och minska utsläppen från branschen?

Det finns redan krav vad gäller energiåtgång vid uppvärmning och det finns säkert skäl att kontinuerligt höja de ambitionerna. Att öka trähusbyggandet är en viktig ambition som vi tror att kommunerna i större utsträckning genom planarbetet och riktad upphandling kan åstadkomma. Också genom att arbeta för en ökad medvetenhet kan vi hitta drivkrafter som ger en ökad efterfrågan av trähus.

Vad är det första du skulle göra som bostadsminister?

Bygga mer! Sverige behöver fler bostäder och en rättvisare bostadsmarknad. Vi ska därför fortsätta att bygga och vi ska bygga bostäder som fler har råd att bo i. Vi måste få bort trösklar som hindrar många grupper från att ha råd att ta sig in på bostadsmarknaden. Vi vill särskilt prioritera satsningar för att fler unga ska kunna flytta hemifrån och få sin första bostad. Under kommande mandatperiod behövs också blocköverskridande uppgörelser på bostadsområdet.

Johan Löfstrand, Socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson

Johan Löfstrand
Johan Löfstrand, Socialdemokraterna. Foto: Sveriges riksdag
Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter