Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Byggregler skjuts upp till årsskiftet

16 september 2011
Boverket har aviserat att ändringarna i BBR ska träda i kraft vid årsskiftet.
De aviserade ändringarna i Boverkets Byggregler BBR träder inte i kraft 1 oktober som planerat. Nytt datum blir 1 januari 2012, med övergångsregler som gäller ett år framåt.

Den 1 januari 2012 börjar Boverkets ändrade byggregler, BBR att gälla.

Reglerna är resultatet av ett omfattande revideringsarbete som har genomförts i dialog med bransch och myndigheter.

Under hela 2012 gäller övergångsbestämmelser och byggherren kan välja att tillämpa gamla eller nya regler. Från den 1 januari 2013 gäller de nya reglerna fullt ut.

Brandskydd

Reglerna om brandskydd är helt omarbetade. Reglerna blir tydligare och de innehåller både skärpningar och lättnader i kravnivåerna. Förändringarna innebär bland annat förbättrat brandskydd för utsatta grupper och förenklingar av brandskyddsreglerna för friggebodar. Dimensioneringen av brandskyddet blir mer flexibelt och två metoder införs, förenklad och analytiskt dimensionering.

Skärpta energikrav

För två år sedan skärptes kraven på energihushållning och värmeisolering för byggnader med elvärme. Nu skärps energikraven även för övriga byggnader. En annan nyhet är att det blir möjligt att klassa byggnaders energianvändning.

Ändring av byggnad

Nu inför Boverket bindande föreskrifter om ändring i byggreglerna, BBR. Föreskrifterna om ändring är juridiskt bindande först från den 1 januari 2013, men byggherren kan använda dem som vägledning redan under 2012. De grundläggande kraven finns i lagen och förordningen. Reglerna tydliggörs nu ytterligare i BBR.

Det är samma krav som gäller vid ändring som för nya byggnader, men kraven måste alltid anpassas utifrån ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar, varsamhetskravet och förvanskningsförbudet. En ändring är en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Ändringsbegreppet omfattar alltså både tillbyggnad, ombyggnad och andra ändringar.

Informationsinsatser

Senare i höst beslutas reglerna (BBR 19) och publiceras i Boverkets författningssamling på webbplatsen. Därefter startas informationsinsatser i form av utbildningar för kommuner och bransch, en helt ny webbvägledning och en tryckt regelsamling.

Denna artikel som publicerades 16 september är uppdaterad 19 september.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne