Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Nytt beslut om miljömålsarbete

16 juni 2011
Regeringen och riksdag har beslutat om förändringar i miljömålssystemet. Det innebär att Naturvårdsverket ska ha samordningsansvaret för uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen och generationsmålet.
Sveriges miljömålsystem visar mål som vi alla bör ha upp ögonen för i arbetet för ett hållbart samhälle. En ny bedömningsgrund möjliggör att alla miljömål nås som har satts upp till år 2020. Ett miljökvalitetsmål bör bedömas som möjligt att nå om en analys visar:

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Mer om förslag till nya preciseringar samt de 16 miljökvalitetsmålen

Förslag till nya preciseringar i den bebyggda miljön är:

 • Hållbar bebyggelsestruktur(utvecklas både vid nylokalisering av bland annat byggnader och anläggningar. Omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader utformas hållbart).
 • Hållbar samhällsplanering(sambandet mellan tätorter och landsbygd i ett hållbart perspektiv).
 • God vardagsmiljö(skönhet och varierat utbud av service ska minska människors dagliga transporter).
 • Kulturvärden i bebyggd miljö(det särskilda kulturella arvet i bebyggd miljö och landskap bevaras).
 • Infrastruktur(lokalisering av bland annat transporter, energisystem, avfallshantering i stadsplaneringen och övrig fysisk planering med hänsyn till natur-, hälsa-, kultur- och säkerhet).
 • Natur- och grönområden(i närhet av bebyggt område).
 • Miljöanpassade transporter(kollektivtrafik, gång- och cykelvägar).
 • Hälsa och säkerhet(människor ska inte utsättas för hälso- eller säkerhetsrisker).
 • Hushållning med energi och naturresurser samt förebyggande av avfall(användning av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett miljöanpassat sätt).

Miljökvalitetsmålen som miljöarbetet ska leda till:

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv

Det målsatta året 2050 är en första etapp för klimatmålet. Utifrån naturens återhämtningstid kan effekter av åtgärder ske med viss fördröjning. Miljökvalitetsmålen har bedömts utifrån om det till målåret är möjligt att skapa förutsättningar att uppnå miljömålen inom en generation (år 2020).

 

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne